رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری(Vitis vinifera L.) به روش تزریق سولفات روی در تنه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری به روش تزریق سولفات روی در تنه بود. این بررسی در یکی از باغ‌های تجاری انگور شهرستان دنا (سی سخت) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل تزریق سولفات روی در تنه در سطوح 5/1، 3 و 5 در هزار و شاهد (بدون تزریق) بود. تزریق مربوط به هر تیمار به میزان 500 سی سی در سه مرحله گلدهی، بعد از تشکیل میوه و مرحله تغییر رنگ میوه انجام گرفت. صفات عملکرد، غلظت روی برگ، سبزینه برگ، طول، عرض و حجم حبه، مواد جامد محلول و اسیدکل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تزریق سولفات روی در تنه باعث افزایش معنی دار عملکرد، سبزینه برگ، وزن، طول و حجم حبه، نسبت به شاهد گردید. اثر تزریق سولفات روی بر میزان روی برگ، مواد جامد محلول، اسید کل و نسبت اسید به قند معنی دار نگردید، هرچند 7/16% میزان روی برگ را افزایش داد. بنابراین تزریق سولفات روی در تنه می‌تواند به عنوان روشی جدید در رفع کمبود روی و افزایش عملکرد انگور عسکری مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی: انگورعسکری، سولفات روی، تزریق به تنه، عملکرد، سبزینه برگ

عنوان مقاله [English]

Correction of Zn Deficiency and Increasing of Yield via Trunk Injection Method on Grapevine (Vitis vinifera L) cv ,Askari

نویسندگان [English]

  • M. Hosseini Farahi
  • K. Goodarzi
  • B. Kavoosi
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to eliminate Zn deficiency and increasing yield in Grapevine (Vitis vinifera L) cv, Askari، via trunk injection method. The experiment was carried out in the Cisakht region; in randomize complete blocks design with four treatments and four replications. Treatments included of Zinc trunk injection in concentration 0.15, 0.3 and 0.5% amount of 500 cc was injected to each vine and Control. Injections were applied in three stages including flowering, after fruit set and veraision. Different traits including yield, chlorophyll, Zn concentration in leaves, TSS %, TA, length, volume and weight of berry were measured. Results showed that trunk injection of zinc increased yield, Chlorophyll, length, volume and weight of berry when compared with untreated control. The TSS %, Zn concentration, TA and ratio of TSS/TA were not affected by trunk injection. However Zn was increased in leaves up to 16.7%. So, trunk injection method in order to correct zinc deficiency and increasing yield in Grapevine cv, Askari، is recommended.

Key words: Grapevine, Askari Cultivar, Zn So4 Trunk injection, Yield, Chlorophyll