ارزیابی مرفولوژیکی تعدادی از گونه های بابونه در دو جنس آنتمیس و ماتریکاریا در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی و همچنین تعیین خصوصیات تعدادی از گونه های بابونه در دو جنس آنتمیس و ماتریکاریا از صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار انجام شد و 16 صفت ارتفاع، قطر گل، قطر نهنج، تعداد گل‌های زبانه ای، درصد گل خشک، وزن 100 گل، تاریخ شروع گلدهی، عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، وزن 1000 دانه، طول روزنه، طول و عرض برگ، طول دمبرگ، رنگ گلبرگ، تیپ برگ و نهنج در 27 ژنوتیپ اندازه گیری و ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ‌ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری داشتند. بر اساس نتایج تجزیه به عامل ها، پنج عامل اصلی که جمعاً 91 درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند، انتخاب گردید. در عامل اول که 39 درصد تغییرات را تبیین نمود صفاتی نظیر ، قطر گل، قطر نهنج، تعداد گل های زبانه ای، وزن 100 گل، عملکرد بوته، طول برگ و وزن 1000 دانه بیشترین اثر را داشتند. نتایج تجزیه کلاستر نشان داد در فاصله اقلیدسی دو ژنوتیپ‌ها را به 8 گروه و 2 گونه مستقل تفکیک نمود. این تحقیق نشان داد که نشانگرهای مرفولوژیکی هنوز یکی از ابزارهای قابل اطمینان برای شناسای گونه‌ها و ژنوتیپ‌ها میباشد.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی مرفولوژیکی، گونه های آنتمیس، گونه های ماتریکاریا، تجزیه کلاستر

عنوان مقاله [English]

Morphological evaluation of some Chamomile species in two genera, Anthemis and Matricaria in Iran (Matricaria spp, Anthemis spp)

نویسندگان [English]

  • M. Pirkhezri
  • M. E. Hassani
  • M. F. Tabatabai
چکیده [English]

Abstract
For evaluation and identification some of the chamomile species in two genera Anthemis and Matricaria, morphological and phonological characteristics were used. The experiment was conducted in a Randomized Completely Blocks Design (RCBD) with three replicates, sixteen quantitative and qualitative traits were evaluated such as plant height, anthodium diameter, receptacle diameter, ligulae flower number, dry flower percent, 100 flower weight, time of flower beginning, yield, flower number per plant, 1000 seeds weight, stomata length, leaf length, leaf width, flower color and type of leaf and receptacle in 26 genotypes. Results showed that genotypes were significantly different for all traits. Principle Components analysis (PCo) analysis placed 16 traits in five principle components that covered 91 percent of variance. The first principle components covered 39 percent of variance included main traits such as anthodium diameter, receptacle diameter, ligulae flower number, 100 flower weight, yield, 1000 seeds weight, leaf length. Cluster analysis classified genotypes to 8 main groups and 2 independent genotypes. This study showed that morphological markers on of the reliable mean to determined genotypes and species, yet.

Key words: Morphological evaluation, Anthemis spp, Matricaria spp, Cluster analysis