ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
موادآلی یکی از منابع بسیار مفید برای بهبود کیفیت خاکهای زراعی و افزایش عملکرد در گیاهان مختلف هستند. به منظور بررسی اثر کودهای آلی شامل کمپوست و ورمی کمپوست و همچنین کودهای دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز آزمایشی در سال زراعی 87-86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل کمپوست به میزان 15 تن در هکتار، ورمی کمپوست به میزان 10 تن در هکتار، کود گاوی به میزان 30 تن در هکتار، کود گوسفندی به میزان 20 تن در هکتار و تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که در اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشت. مصرف کودهای آلی و دامی باعث افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و ارتفاع بوته شد. در حالی که وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. در بین تیمارها نیز تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین عملکرد بیولوژیک (1065 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد دانه (477 کیلوگرم در هکتار) بود. در اکثر صفات تیمار ورمی کمپوست دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای آلی و دامی می تواند نقش موثری در افزایش کارایی تولید در گیاه زیره سبز داشته باشد.

واژه های کلیدی: کودهای آلی، کودهای دامی، زیره سبز، ورمی کمپوست

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Compost, Vermicompost, Cow and Sheep Manures on Yield, Yield Components and Essence Percentage of Cumin (Cuminum cyminum)

نویسندگان [English]

  • A.H. Saeidnejad
  • Parviz Rezvani Moghaddam
Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Cumin is one the most important medicinal plant in Iran. A field experiment was conducted in order to evaluate the effect of compost (30t/ha), Vermicompost (10t/ha), cow manure (30t/ha) and sheep manure (20t/ha) and control (no fertilizer) on yield and yield components of Cumin. The experiment was performed in the research farm of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad during the growing season of 2007. A randomized complete block design with 5 treatments and 3 replications was used. Results showed that treatments had a significant effect on grain yield and biological yield, number of umbers per plant, number of seed per umber, number of seed per plant and plant height. The treatments had no significant effect on HI (Harvest index) and 1000 seed weight. The highest and the lowest seed yield, biological yield and plant height were obtained in Vermicompost and control, respectively. The present study showed that organic fertilizers and animal manures can enhanced the yield and its components in Cumin.

Keywords: Medicinal plant, Organic fertilizers, Animal manure, Vermicompost

CAPTCHA Image