ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 شاهد

2 تهران

چکیده

چکیده
روش های متعدد و گوناگونی جهت مطالعه ریشه پیشنهاد شده است، در واقع با استفاده از یک روش اندازه گیری نمی توان در تمام موقعیت ها اقدام به اندازه گیری خصوصیات ریشه چمن نمود. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرارانجام شد. تغییر چگالی طول ریشه3، سطح ریشه و قطر ریشه با استفاده از دو روش 1. دستگاه اندازه گیری سطح برگ (مدل تجزیه تصویری دلتا تی اسکن) 2. روش محاسباتی، تحت تاثیر ترینگزاپک اتیل و پاکلوبوترازول و تیمار های آبیاری (2، 5 و 10 روز یکبار) مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار های آبیاری تاثیر معنی داری روی چگالی طول ریشه و سطح ریشه نشان ندادند. پاکلوبوترازول در روش دوم به نحو معنی داری چگالی طول ریشه را کاهش داد ولی در روش اول تاثیر معنی داری روی این صفت نداشت. نتایج حاصل از دو روش علی رغم دقت فراوان متفاوت بودند که با توجه به گزارشات متفاوت موجود، هر یک از روش ها در جای خود قابل تایید می‌باشد. در جهت انجام مطالعات صحیح روی ریشه بهتر است روش اندازه گیری خصوصیات ریشه را با توجه به خصوصیات ریشه گیاه مورد نظر و نوع فاکتور مورد ارزیابی انتخاب نماییم. در نهایت با توجه به تراکم بالای ریشه در چمن و ظرافت آن که مانع جدا کردن ریشه ها می‌شود، استفاده از روش محاسباتی بهتر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ریشه، تنظیم کننده های رشد، تیمار‌های آبیاری، Poa pratensis

عنوان مقاله [English]

Evaluating Two Methods of Poa pratensis cv. Barimpala Root in Effect of Plant Growth Regulators and Irrigation Treatments

نویسندگان [English]

  • iman roohollahi 1
  • mohsen kafi 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Several root measuring methods have been developed until now but there is no single method of root measurement applicable for all situations. This study was conducted to evaluate the effects of a single trinexapac-ethyl (TE) and paclobutrazol application on Kentucky bluegrass root growth under three irrigation treatments. Evaluating of root length density (RLD), root surface area (RS) and average root diameter were measured using two methods: Newman and Bohm method, and leaf area meter model (Delta-T-Scan Image Analysis System). The experiment was a split-plot factorial based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Irrigation treatment had no effect on root length density. Paclobutrazol reduced root length density in the second method but had no significant effect on the first. The results of two methods are different and both of them are acceptable in certain situation. In order to reliable study on root, we ought to find the acceptable method performance with due attention to the root characteristic and the type of factor that we evaluate. Finally with high density of roots in turf grass the second method is recommended.

Keywords: Root, Plant growth regulators, Irrigation treatment, Poa pratensis

CAPTCHA Image