تعیین زمان و روش پیوند انبه رقم لنگرا در شرایط آب و هوایی رودان هرمزگان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

آزاد اسلامی جهرم

چکیده

چکیده
در بین روشهای تکثیر انبه، پیوند متداولترین روش می باشد ولی عدم آگاهی کافی باغداران از نحوه و زمان مناسب پیوند، مهمترین مشکل در تولید نهال پیوندی انبه است. به منظور تعیین مناسب ترین زمان و روش پیوند برای دستیابی به حداکثر گیرایی، این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور زمان(هر 15 روز یکبار از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت و 15 مرداد تا 15 آبان) و دو روش پیوند (نیمانیم جانبی و اسکنه) با 10 تکرار انجام گرفت. پایه ها بذری بودند و پیوندک ها از یک تک درخت انبه رقم لنگرا تهیه شدند. 30 و 60 روز پس از پیوند، درصد گیرائی پیوند و رشد پیوندک ها اندازه گیری شد. براساس نتایج بهترین زمان پیوند 15 فروردین با 100 درصد گیرایی و بهترین روش پیوند، اسکنه با 85 درصد موفقیت نسبت به پیوند نیمانیم جانبی بود. بیشترین میزان رشد پیوندک پس از 60 روز در روش پیوند اسکنه و تاریخ های 15 و 30 فروردین ماه بود. در مجموع نتایج نشان داد که تحت شرایط آب و هوائی رودان مناسب ترین زمان پیوند 15 تا 30 فروردین ماه و پیوند اسکنه نسبت به جانبی موفق تر و مناسب تر می باشد.

واژه های کلیدی: انبه، پیوند زنی، زمان پیوند، روش پیوند

عنوان مقاله [English]

Determination of Time and Method for Grafting of Mango ″Langra″ in Roudan in Hormozgan

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Porghasemi
  • abdolhossein Aboutalebi
گروه باغبانی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
چکیده [English]

Abstract
Among the propagation methods of mango, grafting is the most common method, but growers do not have enough knowledge about the suitable time and grafting methods of this fruit tree. This problem is the most important factor in production of grafted mango plants. This experiment was conducted in a randomized complete block design with factorial arrangement and 10 replications. Factors included the time of grafting with levels of (4 and 19 April, 5 May, 6 and 21 August, 6 and 21 September, 7 and 22 October and 15 November) and two grafting methods (vener side graft and cleft graft). Rootstocks were seedling and scions taken from a single plant of mango cv. ″Langra″. Results showed that the best time for grafting was 4 April with 100 percent and cleft graft with 85 percent success was better than whip grafting. After 60 days from each grafting times, plants that grafted in 4 and 19 April had higher growth. In general, it could be concluded that in Roudan city grafting with cleft method on 4-19 April is suitable for propagation of mango.

Key words: Mango, Grafting, Grafting time, Grafting method

CAPTCHA Image