ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
انار با نام علمی (Punica granatum L.) یکی از مهمترین میوه های بومی ایران می باشد، که رقم های زیادی از آن در ایران کشت و کار می شود. این پژوهش به منظور بررسی برخی از مهمترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه شش رقم انار کشور در مرحله رسیدن، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل وزن میوه، حجم میوه، ضخامت پوست، درصد پوست، درصد آریل، درصد آب میوه، درصد بذر، درصد رطوبت پوست، درصد رطوبت آب میوه و درصد رطوبت بذر و خصوصیات شیمیایی شامل ویتامین ث، قند احیاء، آنتوسیانین، درجه pH، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و شاخص طعم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رقم شهوار با میانگین 636/346 گرم بیشترین و رقم فاروق با میانگین 755/220 گرم کمترین وزن میوه را به خود اختصاص دادند. رقم رباب بیشترین )133/42 درصد( و رقم فاروق کمترین) 510/24 درصد( درصد پوست را دارا بودند. بیشترین (489/75 درصد) و کمترین (866/57 درصد ) درصد آریل به ترتیب در ارقام فاروق و رباب بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان قند احیاء برابر با 765/27 گرم در 100 میلی لیتر آب میوه در رقم فاروق و کمترین میزان آن برابر با 882/17 گرم در 100 میلی لیتر آب میوه در رقم رباب تولید شده بود. بیشترین میزان آنتوسیانین (738/27 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) و کمترین میزان آن (931/7 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) به ترتیب در ارقام آقایی و شهوار مشاهده شد. رقم شیرین بی هسته بیشترین (075/15 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) و رقم آقایی کمترین (688/8 میلی گرم در 100 میلی لیتر آب میوه) میزان ویتامین ث را به خود اختصاص دادند. در مجموع براساس نتایج این تحقیق رقم فاروق بر سایر ارقام مورد مطالعه برتری قابل توجهی داشته، و توسعه کشت این رقم در آینده جهت صادرات یا مصارف داخلی به صورت تازه خوری یا جهت کاربرد در کارخانجات تهیه آب میوه توصیه می شود.

واژه های کلیدی: انار، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، آنتوسیانین

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Some Physicochemical Characteristics of Six Iranian Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars Fruit at Ripening Stage

نویسندگان [English]

  • mehdi zarei 1
  • Majid azizi 2
1
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Pomegranate (Punica granatum L.) is an important Iranian-native fruit, and many of its varieties are cultivated. This research was conducted to evaluate some of the major physical and chemical properties of six pomegranate cultivars at ripening stage in a Completely Randomized Design with 4 replications. The investigated traits were fruit fresh weight, fruit volume, peel thickness, peel percentage, aril percentage, fruit juice percentage, seed percentage, peel moisture, juice moisture and seed moisture as physical features and vitamin C, reducing sugar, anthocyanin, pH, titrable acidity, total soluble solids and flavor index as the chemical characteristics. The results indicated that Shahvar and Faroogh had the highest (346.6 g) and lowest (220.8 g) fruit weight, respectively. The highest (42.1%) and the lowest (24.5%) peel percentage were observed in Rabbab and Faroogh, respectively. The highest and the lowest aril percentage were recorded in cultivars Faroogh and Rabbab (75.5% and 57.9%), respectively. The results also showed that the highest content of reducing sugar was obtained in Faroogh (27.8 g.100 ml-1 juice) and the lowest one (17.9 g.100 ml-1 juice) in Rabbab. The highest (27.7 mg.100 ml-1 juice) and the lowest (7.9 mg.100 ml-1 juice) amount of anthocyanin were detected in Aghaie and Shahvar, respectively. The Shirinbihaste had the highest (15.1 mg.100 ml-1 juice) and Aghaie had the lowest (8.7 mg.100 ml-1 juice) vitamin C content. According to the results, Faroogh cultivar has more considerable advantages than the other evaluated cultivars. This cultivar is therefore recommend to be used as either for export and internal consumption or as processed forms in fruit juice factories.

Keywords: Pomegranate, Physical and chemical characteristics, Anthocyanin

CAPTCHA Image