بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی رابطة احتمالی بین میزان عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته، با میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس تولید آفلاتوکسین 1B روی مغز پسته ، میزان عناصر غذایی مغز ارقام پسته اندازه گیری شد. به این منظور عناصر ریزمغذی و کلسیم و منیزیوم با دستگاه جذب اتمی، فسفر با دستگاه اسپکترو فتومتر، سدیم و پتاسیم با روششعله سنجی و ازت و پروتئین با روش کجدال اندازه گیری شد. برای محاسبه میزان رشد قارچ و تولید آفلاتوکسین 1B روی مغز پسته (در شرایط آزمایشگاهی)، از یک جدایه آفلاتوکسین زای قارچ آسپرژیلوس فلاووس استفاده شد. بدین منظور مقدار 20 گرم مغز پستة ارقام مختلف شامل ارقام: اکبری، عباسعلی، کله قوچی، احمد آقایی، اوحدی و خنجری (طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار)، با یک میلی لیتر سوسپانسیون اسپور قارچ به غلظت 106 × 2 اسپور در میلی لیتر مایه زنی شد. هشت روز پس از مایه زنی، میانگین درصد رشد و تشکیل پرگنه قارچ روی مغز پسته ارقام مختلف محاسبه گردید. آفلاتوکسین تولید شده در پسته های آلوده به روش BF استخراج و به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و دستگاه دانسیتومتر، میزان کمی آفلاتوکسین 1B نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معنی دار ( در سطح 5 درصد) بین درصد پروتئین و میزان عناصر غذایی مغز ارقام پسته مورد آزمایش وجود دارد. به منظور بررسی ارتباط بین درصد پروتئین و میزان عناصر غذایی با میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین 1B در مغز ارقام پسته، ضریب همبستگی (r) محاسبه گردید. نتایج بررسی های آماری نشان داد که از میان عناصر غذایی، بین میزان ازت و منگنز و رشد قارچ در مغز ارقام مختلف ارتباط معنی داری وجود دارد. بطوریکه بین درصد ازت و میزان رشد قارچ در ارقام مختلف پسته رابطه منفی وجود اشت درحالیکه رابطه معنی دار مثبتی بین میزان رشد قارچ و درصد منگنز پسته مشاهده شد. همچنین بین میزان تولید آفلاتوکسین با میزان عناصر ازت، فسفر و سدیم نیز رابطه معنی داریمنفی در سطح 5 درصد مشاهده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که بین درصد پروتئین مغز ارقام پسته با میزان رشد قارچ و تولید آفلاتوکسین نیز ارتباط معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد.

واژه های کلیدی: پسته، آفلاتوکسین، رقم، عناصر، پروتئین، آسپرژیلوس فلاووس

عنوان مقاله [English]

Evaluation on Correlation between Aflatoxigenic Aspergillus flavus Growth and Aflatoxin B1 Production with Elements and Protein Percentage in Pistachio Kernels of Different Cultivars

نویسندگان [English]

  • m manager
  • A. Sobhanipour
  • Hossein Hokmabadi
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate correlation between the rate (amount) of micro and macro elements and protein percentage in pistachio kernels of six cultivar including: Akbari, Abbasali, Kaleh gouchi, Ahmadaghaie, Ouhadi and Khanjari with Aspergillus flavus growth and aflatoxin B1 production, the amount of micro and macro elements were measured using atomic absorption, micro-kjeldhal digestion, flame photometric and spectrophotometeric methods. The protein percentage of pistachio kernels was measured using macro-kjeldhal method. In order to calculate the A. flavus growth and aflatoxin B1 production on pistachio kernels, one isolate of aflatoxigenic Aspergillus flavus was used. Twenty gram of pistachio kernels of mentioned cultivars were taken with 3 replications, and were surface sterilized and then inoculated with one ml of spore suspension (2×106 spores/ml) of A. flavus. Eight days after inoculation, growth rate and colonization of A .flavus on pistachio kernels were measured. Aflatoxin content of samples was extracted by BF method and estimated by TLC and densitometer. Correlation coefficient (r) was calculated for elements and protein percentage with A .flavus growth and aflatoxin production, The results indicated that there was a significant relationship between N (negative correlation) and Mn (positive correlation) and A. flavus growth, as well as N, P and Na and aflatoxin B1 production. Also there was a significant correlation between protein percentage and A. flavus growth and aflatoxin production.

Keywords: Pistachio, Aflatoxin, Aspergillus flavus, Cultivar, Elements, Protein

CAPTCHA Image