اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه اصلاح بذر و نهال

2 دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده
استفاده از کود های آلی در تولید محصولات ارگانیک حائز اهمیت است. برای ارزیابی اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد میوه و برخی صفات سه توده خربزه ایرانی، آزمایش مزرعه ای در سال 1388 به اجرا درآمد. تاثیر پنج سطح کود مرغی صفر، 5 ، 10 ، 15 و 20 تن در هکتار (در کرت های اصلی) بر سه توده خربزه ایرانی مشهدی، سوسکی و زرد جلالی ( در کرت های فرعی) در آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بذر در نیمه دوم اردیبهشت کاشته شد. صفات اندازه گیری شده طول ساقه، نسبت طول به عرض میوه در زمان برداشت، درصد ماده خشک میوه، میزان ترکیب های جامد محلول در میوه ( TSS ) وزن و عملکرد میوه بودند. نتایج نشان داد که اثر توده های خربزه و سطوح کود مرغی بر عملکرد و صفات مورد بررسی معنی داری بود (p

عنوان مقاله [English]

Growth and Yield of Three Local Populations Melon (Cucumis melo) as Affected by Poultry Manure Application

نویسندگان [English]

  • A. Nowruzi
  • mohsen khodadadi 1
  • Ahmad Golchin 2
  • A. Akbari Nia
1 -
2 University of Zanjan
چکیده [English]

Abstract
Use of organic fertilizer in production of organic products is important. A field experiment was conducted to investigate the effect of different levels of poultry manure on some growth characteristics and crop yield of Iranian melons. The design was split plot in a randomized complete block design with four replications. Levels of poultry manure (PM) included: 0, 5, 10, 15 and 20 tons per hectare which allocated in main plots and three Iranian melon Mashhadi, Soski and Yellow Jalali in sub-plots. Seeds were planted in the second half of the May 2009. Stem length, ratio width to length fruit, dry matter, total soluble solid compounds of fruit (TSS), fruit weight and performance were measured. Results showed that the local populations of melon and poultry manure levels were statistically significant (p

CAPTCHA Image