تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

کرج

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه تأثیر دو هورمون جیبرلین و بنزیل آدنین بر روی مشخصات گیاه گلدانی شیپوری رقم گل سفید، نیساگ ها قبل از کشت در محلول جیبرلین با غلظت‌های صفر، 100 ، 200 و 500 ppm فرو برده شد و اسپری برگی گیاهان هر دو هفته یک بار تا زمان گلدهی با محلول‌های صفر، 100 ، 200 و 500 ppm بنزیل آدنین انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که اثر متقابل این دو عامل در سطح احتمال 1% بر تعداد روزها از کشت تا رویش، معنی دار می‌باشد. بالاترین تعداد روز از کشت تا رویش، در تیمار شاهد و 24 روزه اتفاق افتاد و کمترین آن هم مربوط به کاربرد همزمان محلول 500 ppm جیبرلین و 100 ppm بنزیل آدنین (12 روز) بود. همچنین اثر متقابل بین دو هورمون مورد استفاده بر میزان کلروفیل در سطح احتمال 5% معنی دار بود. بیشترین مقدار کلروفیل مربوط به کاربرد همزمان جیبرلین و بنزیل آدنین به غلظت 500 ppm و کمترین آن نیز در تیمار شاهد (آب مقطر) دیده شد. این نتایج نشان داد که اثر متقابل بین دو هورمون مورد استفاده در سطح 1% بر صفت تعداد برگ گیاه معنی دار می‌باشد. بیشترین تعداد برگی که تولید گردید، در تیمار صفر ppm جیبرلین و 500 ppm بنزیل آدنین بود. همچنین زمانی که محلول جیبرلین 500 ppm و صفر ppm بنزیل آدنین (آب مقطر) استفاده گردید، کمترین تعداد برگ تولید شد. مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح متفاوت دو هورمون مورد استفاده بر صفت افزایش وزن نیساگ ها پس از گلدهی، نشان داد که کاربرد این هورمون ها باعث شده که افزایش کمتری در وزن نیساگ ها بعد از گلدهی اتفاق بیفتد. بنابراین با افزایش غلظت هورمون ها، افزایش وزن نیساگ ها نسبت به شاهد (آب مقطر) کاهش یافت.

واژه‌های کلیدی: بنزیل آدنین، شیپوری، جیبرلین، کلروفیل، تعداد برگ

عنوان مقاله [English]

The Effect of Four Levels of GA3 and BA on The Quantitative and Qualitative Characteristics of Zantedeschia aethiopica cv. Childsiana Pot Plant

نویسندگان [English]

  • N. Majidian
  • rohangiz naderi
  • A. Khalighi
  • M. Majidian
چکیده [English]

Abstract
In order to study of two hormones effects of gibberellin and benzyl adenine on (Zantedeschia aethiopica cv.childsiana) pot plant characteristics, non dormant rhizomes dipped preplanting in gibberellin solution with concentrations including (0, 100, 200 and 500 ppm) and sprayed in two weeks once to flowering time with benzyl adenine solutions including (0, 100, 200 and 500 ppm). Interaction effect between these two factors was significant on number days from planting to emergencing in 1% Probability level. The max number days from planting to emergencing, occured in control treatment during 24 days, and also min of that, by application of 500 ppm gibberellin solution and 100 ppm benzyl adenine solution. Interaction effect between two hormones on chlorophyll content was significant in 5% Probability level. maximum of chlorophyll content related to application of 500 ppm gibberellin and 500 ppm benzyl adenine and min of that, was seen in control treatment. Interaction effect between was used hormones was significant on plant leaf number. Maximum leaf number was produced in application of 0 ppm gibberellin and 500 ppm benzyl adenine, also min of leaf number produced when we use 500 ppm gibberellin solution and 0 ppm benzyl adenine. The comparison of means of interaction effects between different levels on rhizome weight increasing after flowering showed that application of these hormones resulted that less increasing in rhizome weight after flowering. Respectively, with increasing of hormone concentrations, resulted decreased, rhizome weight increasing rather than control treatment.

Keywords: Calla lily, Pot plant, Gibberellin, Benzyl adenine, Chlorophyll, Leaf number

CAPTCHA Image