بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی کوکوپیت و ورمی کمپوست در نسبت‌های مختلف به عنوان بستر کاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین رقم کالیفرنیاواندر آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در محل گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده شامل ورمی کمپوست: کوکوپیت (1:3)، ورمی کمپوست: کوکوپیت (3:1)، ورمی کمپوست: کوکوپیت (1:1) و خاک معمولی نشاء بود. نتایج بدست آمده نشان داد که صفات مورد مطالعه تحت تاثیر تیمارهای قرار گرفته اند. به طوری که بیشترین وزن تر و وزن خشک ریشه، وزن تر و وزن خشک شاخساره، قطر نشاء، تعداد میانگره، میزان سطح برگ و ارتفاع نشاء در بستر ورمی کمپوست: کوکوپیت (1:3) حاصل شد.

واژه‌های کلیدی: بستر کاشت، سبز شدن، فلفل شیرین، نشاء

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Ratios of Coco peat and Vermi compost as a Cultural Media on Seed Emergence and some Qualitative and Quantitative Characteristics of Sweet pepper (Capsicum annuum L.) Transplants

نویسندگان [English]

  • S. Gholamnejad
  • H. Arouiee
  • S.H. Nemati
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effect of different ratios of cocopeat and vermicompost as a cultural media on seed emergence and some qualitative and quantitative characteristics of sweet pepper transplant (cv. Colifornia wonder). The treatments include: vermicompost + cocopeat (3:1), vermicompost + cocopeat (1:3), vermicompost + cocopeat (1:1) (V/V) and normal soil of transplant. The treatments conducted on basis of completely randomized design with three replications on each treatments. The result showed that the highest fresh and dry weight of root and shoot, stem diameter, internode number, leaf area and height of transplant were obtained in vermicompost + cocopeat (3:1).

Keywords: Emergence, Substrates, Sweet pepper, Transplant