نقش پلیمرهای جاذب آب (آکریل آمید پتاسیم) بر رطوبت حجمی خاک و پتانسیل آب گیاه چمن (Poa pratensis)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تغییرات رطوبت حجمی خاک و پتانسیل آب گیاه چمن با به کاربردن مقادیر مختلف پلیمرهای جاذب آب از نوع آکریل آمیدپتاسیم، آزمایشی درسال1384در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد میبد انجام پذیرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار سطح 3 ،6 ، 12و 24 گرم پلیمر بر مترمربع خاک و سطح صفرگرم پلیمر بر متر مربع به عنوان شاهد و در سه تکرار اجرا گردید. جهت کاشت از بذر رقم هلندی (Poa pratensis) استفاده شد و میزان آب مصرفی نیز به صورت روزانه و از طریق کنتور ثبت گردید. در طول آزمایش و در تیمارهای حاوی پلیمر، براساس اندازه گیری رطوبت خاک با دستگاهTDR و پتانسیل آب خاک با استفاده از منحنی (p.f) اقدام به کاهش میزان آبیاری در هر کرت گردید. نمونه برداری طی یک دوره 90روزه و هر 15روز به صورت کف بر از برگ گیاه چمن جهت سنجش میزان پتانسیل آب گیاه انجام گرفت. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که با کاهش میزان آب مصرفی در تیمارهای حاوی 6 ، 12 و 24 گرم پلیمر بر مترمربع در مقایسه با تیمار شاهد با سنجش رطوبت حجمی خاک و پتانسیل آب گیاه برتری بااین تیمارها بوده است. در این میان تنها تیمار3 گرم پلیمر بر متر مربع در مقایسه با شاهد نتایج مناسبی را ازخود نشان نداد. این درحالی بود که درتیمارهای حاوی پلیمردر مقایسه با شاهد تا میزان 75 درصد در میزان آب مصرفی صرفه جویی بعمل آمد.

واژه‌های کلیدی : چمن (Poa pratensis)، پلیمرهای جاذب آب (آکریل آمید پتاسیم)، رطوبت حجمی خاک، پتانسیل آب چمن

عنوان مقاله [English]

Effect of Superabesorbent Polymer on Soil Volume Humidity and Turf Water Potential

نویسندگان [English]

  • H.R. Sarafrazi
  • S.R. Mirhoseiny
  • M. Babaie
چکیده [English]

Abstract
In order to analyse of soil volume humidity and water potential of turf using of different amounts of water absorbent polymer in sort of acryl amid potassium, an experiment conducted at research farm of Meybod Azad University in 2005. the experiment was conducted in randomized completed block design in four levels of polymers of 3, 6, 12 and 24 gr/m2 and 0 gr/m2 of polymers was consider as a control with three replications. Holland variety of seed turf was use a planting, and the water consumption was monitor by counter everyday. during the experiment and in polymer treatments, based on soil humidity that measured by TDR and water of soil potentate rate of irrigating in each block using graph (P.F). During a course of 90 days sampling was done and water potential of turf was servey every 15 days. the result of the analysis indicated that no meaningful difference was found by reducing the water amount in treatments containing 6, 12 and 24 gr/m2 polymer compare with control treatment in all considered standards. only the polymer of 3gr/m2 demonstrated has different efficiency of water consumption, because of the small amount of super absorbent polymers. whereas the water consumption was saved by 75% in treatments containing polymer compare to the control.

Keywords: Turf (Poa pratensis), Super absorbent polymer, Soil volume humidity, Turf water potential