مطالعة ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی سازگاری و خصوصیات عملکرد سوخ 12 رقم پیاز روزکوتاه جهت کشت پاییزه در اصفهان آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان طی دو سال زراعی 87-1386 و 88-1387 انجام شد. ارقام عبارت بودند از : 1- پگاسوس، 2- گرانو 6835 (ایکس پی07596835)، 3- هیبرید سیروس، 4- تگزاس ارلی وایت، 5- هیبرید جاگوار، 6- سنچوری (ای ایکس07592000)، 7- کالرا، 8- هیبرید پریماورا، 9- لاهویا، 10- تگزاس یلو گرانو 502 (رقم مورد کشت در منطقه)، 11- کونتسا و 12- هیبرید ساوانا سوییت. بذور ارقام در مهر ماه به صورت ردیفی درکرت کشت گردید و عملیات زراعی معمول انجام شد. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر سال معنی‌دار نگردید لذا داده‌ها در هم ادغام و آنالیز گردید. نتایج نشان داد که رقم هیبرید سیروس بیشترین عملکرد کل (39/109 تن در هکتار) و عملکرد بازارپسند (47/94 تن در هکتار) و رقم لاهویا کمترین عملکرد کل (19/28 تن در هکتار) و عملکرد بازارپسند (17/16 تن درهکتار)، را با اختلاف معنی داری نسبت به سایر ارقام تولید کردند. عملکرد کل و عملکرد بازارپسند رقم تگزاس یلو گرانو502 با اختلاف معنی داری نسبت به هیبرید سیروس در مرحله بعد قرارگرفت. تغییرات میانگین‌های قطر و ارتفاع سوخ ارقام تقریباً روندی مشابه تغییرات عملکرد نشان داد. ارقام هیبرید جاگوار و لاهویا به ترتیب با 66/4 و 58/2 میلی متر بیشترین و کمترین قطر گردن سوخ را داشتند. بیشترین میزان مادة خشک سوخ (38/10 درصد) و کل مواد جامد محلول سوخ (7/10 درصد) در رقم کونتسا حاصل شد. کمترین میزان مادة خشک سوخ (9/7 درصد) و کل مواد جامد محلول سوخ (04/7 درصد) بترتیب در ارقام پریماورا و ساوانا سوئیت بدست آمد. همبستگی ماده خشک و مواد جامد محلول با ضریب 71/0 معنی دار گردید. به طور کلی رقم هیبرید سیروس سازگاری مناسبی به شرایط منطقه نشان داد.

واژه‌های کلیدی: پیاز، ارقام روزکوتاه، سازگاری، عملکرد سوخ، ماده خشک، مواد جامد محلول

عنوان مقاله [English]

Study of Quantitative and Qualitative Characteristics of Short Day Onion Cultivars in Isfahan

نویسندگان [English]

  • R. Aminpour
  • M. Mobli
  • A. Mortazav Bak
چکیده [English]

Abstract
In order to study the adaptability and bulb yield characteristics of 12 short day onion cultivars for sowing in autumn in Isfahan, an experiment was conducted at Kabootar Abad Research Station of Isfahan during two growing seasons (2007-2008 and 2008-2009). The experimental design was Randomized Complete Blocks with four replications. Cultivars included: 1- Pegasus, 2- Grano 6835(XP 0759 6835), 3- Hyb. Cirrus, 4- Texas Early White, 5- Hyb. Jaguar, 6- Century (EX 0759 2000), 7- Calera, 8- Hyb. Primavera, 9- Lahoya, 10- Texas Yellow Grano 502 (common cv. in region), 11- Contessa and 12- Hyb. Savannah Sweet. Seed were sown in early October and common cultural practices were followed. Analysis of variances showed that the effect of year was not statistically significant. Results showed that Hyb. Cirrus produced significantly the highest total (109.39 t/ha) and marketable yield (94.47 t/ha) and Lahoya produced the lowest total (28.19 t/ha) and marketable yield (16.17 t/ha). Total and marketable yield in Texas Yellow Grano 502 were placed after cirrus. Bulb diameter and bulb height decreased as bulb yield decreased. Among cultivars, Hyb. Jaguar with 4.66 mm and Lahoya with 2.58 mm had the thickest and thinnest bulb neck, respectively. Hyb. Contessa produced the highest bulb dry matter (10.38%) and total soluble solids (10.70%). The lowest DM and TSS were belonged to Primavera and Savannah Sweet respectively. There was a significant correlation between DM and TSS (r = +0.71). In conclusion, Hyb. Cirrus showed good adaptability and performed better than the other cultivars in Isfahan area.

Keywords: Onion, Short day cultivars, Adaptability, Bulb yield, Dry matter, Total soluble solids