بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

3 بیرجند

چکیده

چکیده
Colchicum kotschyi Boiss (از خانواده Colchicaceae) یکی از 16 گونه ی گل حسرت بومی ایران است که حاوی مقادیر قابل توجهی کلشی سین می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف عناصر غذایی در کشت بدون خاک در فضای آزاد، بر عملکرد بنه و میزان کلشی سین گیاه دارویی Colchicum kotschyi Boiss آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار محلول غذایی (Ι : 100، 60، 150، 105. ΙΙ: 150، 67، 200، 158. ΙΙΙ: 200، 75، 260 و 250 میلی گرم در لیتر به ترتیب برای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم) در سه تکرار (5 مشاهده در هر تکرار) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 89-1388 انجام شد. بنه‌های یکنواخت در مرداد ماه از عرصه جمع آوری شدند و در گلدانهایی که با نسبت مساوی از کوکوپیت و پرلایت پر شده بودند، در فضای باز کشت شدند و با محلولهای غذایی Ι، ΙΙ و ΙΙΙ تغذیه شدند. بیشترین و کمترین عملکرد تر و خشک بنه به ترتیب در تیمار محلول غذایی ΙΙΙ و Ι مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد وزن خشک کورم، میزان کلشی سین در یک گرم وزن خشک و عملکرد کلشی سین به ترتیب در تیمار محلول غذایی ΙΙ و Ι به ترتیب با مقادیر 4/28 درصد، mg/g553/0 وزن خشک، mg 04/7 و 23 درصد، mg/g 264/0 ماده ی خشک و mg 407/2 بدست آمد. بطور کلی نتایج نشان داد که محلول غذایی ΙΙ با سطوح 150، 67، 200 و 158 میلی گرم در لیتر به ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم، بهترین عملکرد کلشی سین را نسبت به تیمارهای دیگر بدنبال داشته است.

واژه‌های کلیدی: کلشی سین،Colchicum kotschyi Boiss ، عملکرد کورم، محلول غذایی، کشت بدون خاک

عنوان مقاله [English]

Study the Role of Some Macroelements on Corm Yield and Colchicine Content in Colchicum kotschyi Boiss. (Colchicaceae) under Soilless Culture Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Alirezaie Noghondar
  • hossein arouiee 1
  • Sh. Rezazadeh
  • Mahmoud Shour 2
  • Hassan Bayat 3
چکیده [English]

Abstract
Colchicum kotschyi Boiss (colchicaceae) is one of the sixteen Iranian native colchicum species, containing considerable amount of colchicine. To study the effect of different nutrient levels on corm yield and colchicine content of Colchicum kotschyi Boiss under open field soilless culture, an experiment was performed in a randomized complete design at the Horticultural Research Station of Horticultural Department of Ferdowsi University of Mashhad, during the 2008-2009. Treatments were three nutrient solutions (included; Ι: 100, 60, 150, 105, ΙΙ: 150, 67, 200, 158 and ΙΙΙ: 200, 75, 260, 250 ppm for N, P, K and Ca respectively) with three replications (5 samples per replication). The uniform corms were collected from the wild in august and planted in pots, containing 50% cocopit + 50% perlite, in open field in September and fed by different nutrient solutions. The highest and the lowest fresh and dry yield of corm observed in plants treated by nutrient solutions ΙΙΙ and Ι, respectively. Maximum and minimum of corm dry matter percent, amount of colchicine in per gram of dry matter and total yield of colchicine observed in ΙΙ and Ι nutrient treatments, respectively, were found to be 28.4%, 0.533 mg/g dry matter, 7.04 mg and 23%, 0.264 mg/g dry matter and 2.407 mg, respectively. The results indicated that the best yield of colchicine resulted from the solution of ΙΙ including 150, 67, 200, 158 ppm for N, P, K and Ca, respectively comparing to other treatments.

Keywords: Colchicine, Colchicum kotschyi Boiss, Corm yield, Nutrient solution, Soilless culture

CAPTCHA Image