مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره ای ISSR

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پسته (Pistacia vera L.) یکی از مهمترین محصولات باغی ایران است که سهم زیادی از درآمدهای صادراتی غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. بهترین راهکار برای رسیدن به بالاترین میزان عملکرد، احداث باغهای هموژن و اصیل ژنتیکی است که در این خصوص بررسی دقیق تنوع ژنتیکی امکان احداث باغهای یکنواخت با ژنوتیپ های برتر را میسر می سازد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 19 توده پسته ایرانی با استفاده از 20 آغازگر ISSR مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 10 آغازگر باندهای تکرار پذیر مناسب تولید کردند. در این بررسی در مجموع 114 قطعه DNA (مکان ژنی) تکثیر و امتیاز بندی شدند که از آنها 73 قطعه (64 درصد) چند شکلی نشان دادند. میانگین محتوای چند شکلی اطلاعات (PIC) برای آغازگرهای استفاده شده از حداقل 85 درصد تا حداکثر 91 درصد متغیر بود. برای ارزیابی شباهت‌ها و اختلافات ژنومی بین ارقام از ضریب تشابه جاکارد استفاده شد. کمترین فاصله بین ارقام کله قوچی و احمد آقایی با میزان تشابه 83/0 و بیشترین فاصله ژنتیکی بین ارقام کله قوچی، حسین خانی و ابراهیم آبادی با میزان تشابه 54/0 مشاهده شد. با توجه به ضریب همبستگی کوفنتیک بین ماتریسهای تشابه و ماتریس خروجی دندروگرام، کلاستر بندی حاصل از روش UPGMA مناسب ترین گروه بندی را حاصل نمود که بر این اساس و با استفاده از نمودار درختی حاصل ارقام در سه گروه اصلی 2، 4 و 13 رقمی گروه بندی شدند. در این تحقیق نشانگر ISSR برای مطالعات بررسی تنوع ژنتیکی و تهیه شناسنامه مولکولی کامل برای تمام توده‌های پسته ایرانی مناسب تشخیص داده شد.

واژه های کلیدی: پسته، ISSR، تنوع ژنتیکی، نشانگر

عنوان مقاله [English]

Study of Genetic Diversity in Iranian Pistachio Cultivars with Inter- microsatellite ISSR Markers

نویسندگان [English]

  • A. Taghizad
  • J. Ahmadi
  • R. Haddad
  • M. Zarrabi
چکیده [English]

Abstract
Pistachio is one of the most important horticultural crops of Iran. The best way to have high yields is genetically pure and monogenous gardens. Thereby, study of genetic diversity makes this possible to have homogenous gardens with high performance genotypes. In the present study, the genetic diversity among nineteen cultivars was assessed using inter-simple sequence repeats (ISSR) primers. The survey was done by 20 ISSR primers, out of them 10 with polymorphic bands was selected for genotyping. With 10 ISSR primers, 114 DNA fragments (loci) were produced that 73 of them (64.03%) were polymorphic. The mean of polymorphism information content (PIC) for the primers was ranged from 85% to 91%. The genetic similarity matrix was constructed using Jaccard coefficient. The genetic distance was ranged from 0.53 (low similarity) between kale- ghochi, hosein-khani and ebrahim-abadi up to 0.83 (high similarity) between kale-ghochi and ahmad-aghai. Based on cophenetic correlation coefficients, the best Clustering dendrogram was constructed by unweighted pair group method using arithmetic average (UPGMA). Cluster analysis revealed three main groups with 2, 4 and 13 pistachio varieties in each group. The present study showed that the use of ISSR markers for investigation on genetic diversity and providing genetic identifications of different Iranian pistachio cultivars could be useful and informatics.

Keywords: ISSR, Genetic diversity, Marker, Pistachio