اثر پاکلوبوترازول و مقادیر مختلف آب آبیاری بر رشد رویشی نهال های جوان زیتون رقم مانزانیلا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشا

2 کرمانشاه

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر پاکلوبوترازول و مقادیر مختلف آب آبیاری در عکس العمل نهالهای یک ساله رقم زیتون مانزانیلا در سال 1379 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید. تیمارهای آبیاری شامل 60، 70، 80، 90 و 100 درصد تبخیر و تعرق پتانسیل (ETp) و 60 درصد با مصرف پاکلوبوترازول بودند. تاثیر آب آبیاری و پاکلوبوترازول بر وزن تر و خشک ریشه، شاخه و برگ، ارتفاع نهال، سطح و تعداد برگ، مواد معدنی موجود در برگ و نسبت وزن تر و خشک ریشه به قسمت های هوایی نهال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش میزان آب آبیاری از 60 درصد به 100 درصد بر میزان وزن تر و خشک ریشه و شاخه، تعداد و سطح برگ، ارتفاع نهال، میزان نیتروژن و پتاسیم موجود در برگ افزوده شد. تفاوت معنی داری بین تیمار 90 و 100 درصد تبخیر و تعرق پتانسیل مشاهده نگردید ازاین رو در میزان آب مصرفی 10 درصد صرفه جویی به عمل آمد. اثرات پاکلوبوترازول باعث کاهش رشد شاخه، کاهش اندازه سطح برگ، کاهش ارتفاع نهال و کم شدن طول میانگره، کاهش وزن تر و خشک برگ، کاهش طول ریشه، کاهش نیتروژن و پتاسیم موجود در برگ در مقایسه با نهال های شاهد شد. همچنین پاکلوبوترازول باعث قطورتر شدن ریشه نهال های زیتون و افزایش نسبت وزن تر و خشک ریشه به وزن تر و خشک قسمت های هوایی نهال گردید. از این رو می-توان گفت که مصرف پاکلوبوترازول باعث تعدیل اثرات کمبود آب از طریق کاهش رشد عمومی گیاه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Paclobutrazol (PBZ) and Different Irrigation amounts on Vegetative Growth and Performance of Young Olive Plants cv. Manzanillo

نویسندگان [English]

  • rahmatollah gholami 1
  • K. Arzani
  • isa arji 2
1
2
چکیده [English]

An experiment was conducted to determine the effect of paclobutrazol (PBZ) and different irrigation amount on growth of aerial parts, leaf minerals and root performance in young olive plants cv. ‘Manzanillo’ in the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University in 2000. A split plot experiment in time was used based on a completely randomized block design with four replications. The aim of this experiment was to determine the effect of water irrigation amount reduction on Manzanilo olive response. Treatments were 60, 70, 80, 90 and 100 % evapotranspiration (ETp) and 60% with 0.25 g a.i /pot paclobutrazol (PBZ). Control plants were used as reference to determine evapotranspiration (ETp). Some characteristics such as root, leaf and shoot fresh and dry weight, leaf area, leaf number, plant height, root length and mineral content were measured. Results indicate that root, leaf and shoot fresh and dry weight, leaf area, leaf number, plant height and N and K amount were increased with increasing of water amounts. No differences were found in measured characters between 90 and 100% (ETp) so a 10 percent saving in water was occurred. Result showed that pbz treatment after 45 days reduced shoot growth, leaf and shoot fresh and dry weight, leaf area, plant height, root length and N and K content. Although, PBZ treatment increased root to shoot fresh and dry weight ratio and increased root diameter. In case of water shortage pbz treatment is able to ameliorate the effect of water stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive cv. Manzanillo
  • Irrigation Regimes
  • Evapotranspiration
  • Paclobutrazol (PBZ)
  • Vegetative growth
CAPTCHA Image