اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اطلاعات در مورد اثر سمیت فلزات سنگین بر تغییرات فیزیولوژی و بیوتکنولوژی کاهو محدود است. به این منظور آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با 7 تکرار جهت بررسی اثرات کادمیم بر تغییرات فیزیولوژی کاهو انجام شد. کادمیم با 3 غلظت صفر، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر به محلول غذایی در کشت هیدروپونیک اضافه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که ایجاد تنش کادمیم و افزایش غلظت آن با افزایش فعالیت آنتی-اکسیدان‌ها (پرکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز) و پرولین همراه است. کادمیم در بافت گیاه تجمع یافته و وزن تر و اسید ارگانیک گیاه را کاهش می‌دهد. به طور متوسط غلظت‌های 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر کادمیم به ترتیب پرکسیداز را 8 و53 درصد افزایش داد و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز را 66 و 106 درصد و غلظت پرولین را 39 و 119 درصد بالا برد در صورتی که پروتئین کل گیاه را 25 و 5 درصد نسبت به شاهد کاهش می‌دهد. اثرات سمی افزایش کادمیم با گذشت زمان بر روی کلروفیل و فتوسنتز متفاوت بود و فتوسنتز بیشتر از کلروفیل با گذشت زمان تحت تنش کادمیم کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cadmium Toxicity on Changes of Proline and Antioxidant in Lettuce

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi
  • M. Kafi
چکیده [English]

Information of heavy metal toxicity about physiological aspect of lettuce is limited. Therefore an experiment was conducted in CRD designed with 7 replications on lettuce (Lactuca sativa L.). Treatments were cadmium in 3 concentration (0, 2 and 4 mg/L) added to Hoagland solution. Results were shown that increasing in cadmium of nutrient solution caused increasing in SOD, POD antioxidant and proline contents of leaf tissues, in addition, cadmium decreased the amount of fresh weight and organic acid. Applying 2 and 4 mg/L cadmium in nutrient solution produced POD, SOD and Proline around 8 and 53%, 55 and 106%, 39 and 119% in 2 and 4 mg/L cadmium, respectively. Whereas in the same concentrations of cadmium protein decreased 25 and 5 %, respectively. Under cadmium stress, toxic effects decline photosynthesis more than chlorophyll content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proline
  • Protein
  • Cadmium
  • Lettuce
  • Antioxidant