تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دو آزمایش جداگانه، با هدف بررسی تاثیر ورمی کمپوست و عصاره آبی حاصل از آن بر صفات مربوط به جوانه‌زنی و رشد رویشی ارقام موبیل و سوپراوربینای ‌گوجه فرنگی انجام شد. در آزمایش اول عصاره ورمی کمپوست با ‌غلظت های 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 5، 5/7، 10 و100 درصد (حجمی-حجمی) به همراه شاهد (آب مقطر) بر جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز شمارش شد و برداشت از نمونه‌ها پس از یک هفته صورت گرفت. سپس درصد و سرعت ‌جوانه زنی، طول و وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه تعیین شدند. در آزمایش دوم نسبت‌های حجمی مختلف ورمی کمپوست: ماسه (شامل: 100:0؛ 90:10؛ 80:20؛ 60:40؛ 40:60؛ 20:80 و 100: 0)، بر رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی کاشته و نمونه برداری از گیاهچه‌ها 22 روز پس از کاشت انجام شد. هر دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که عصاره ورمی کمپوست نتوانست رشد رویشی ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه فرنگی را بهبود بخشد، اما کاربرد نسبت‌های حجمی ورمی کمپوست، تاثیر معنی‌داری بر ارتفاع گیاه، سطح و وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح، قطر و وزن خشک ریشه‌ها و میزان عناصر پتاسیم، کلسیم و فسفر برگ گوجه فرنگی داشت. نتایج مؤید این بود که کاربرد نسبت‌های پایین ورمی کمپوست، اثرات بیشتری بر رشد گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی دارد، به طوری که بیشترین تاثیر ورمی کمپوست در نسبت‌های 20 و 40 درصد ورمی کمپوست به ترتیب برای ارقام سوپراوربینا و موبیل ثبت شد. در این آزمایش نسبت‌های بالای ورمی کمپوست تاثیر منفی بر رشد گیاچه‌های گوجه فرنگی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vermicompost on Germination and Seedling Growth of Tomato (Lycopersicum esculentom L.) Varieties, Mobil and Superorbina

نویسندگان [English]

  • P. Abrishamchi
  • A. Ganjeali
  • A. Beyk Khormizi
  • A. Avan
چکیده [English]

Two separate experiments were carried out with the aim of investigating the effect of vermicompost and its aqueous extracts on traits related to germination and growth of tomato varieties, (Mobil and Superorbina). In the first experiment, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10 and 100% extracts of vermicompost (V - V) along with control (distilled water) were studied on germination of two varieties of tomato. The number of germinated seeds was counted each day and was sampled after a week. Then, the percentage and rate of germination and length and dry weight of shoot and root were determined. In the second experiment, volume ratios of vermicompost to sand, including to, 0:100; 10:90; 20:80; 40:60; 60:40; 80:20 and 100: 0, on tomato varieties seedling growth were investigated. The seeds were planted in plastic pots and the sampling of seedlings was carried out 22 days after planting. Both experiments were conducted in Completely Random Design with four replications. The results showed that vermicompost extract could not improve the growth of Mobil and Superorbina varieties, whereas application of vermicompost, had a significant effect on plant height, area and dry weight of leaves, stem dry weight, area, diameter and dry weight of roots and the concentration of potassium, calcium and phosphorus in tomato leaves. These results confirm that using low ratios of vermicompost, have more effect on the growth of tomato seedlings rather than high ratios, so that the maximum effect of vermicompost were recorded in the ratios of 20 and 40 % for Mobil and Superorbina varieties, respectively. In this experiment, high vermicompost ratios had a negative effect on growth of tomato seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Lycopersicum esculentom L
  • Seedling growth
  • Vermicompost