بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) ضعیف و کند می‌باشد، در این آزمایش اثرات روش استخراج بذر و روش‌های خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گواوا رقم الله آباد سفیدا مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول برای بررسی اثر استخراج بذر گواوا با استفاده از اسید سولفوریک غلیظ 95% (نسبت‌های اسید سولفوریک به بذر شامل: 1:5، 2:5 و 3:5) و یا استخراج دستی بذر (شاهد) بر جوانه‌زنی بذر انجام گردید. بهترین روش استخراج بذر خیساندن بذر در اسید سولفوریک غلیظ (نسبت اسید سولفوریک به بذر 1:5) بود. این بذور بیشترین درصد جوانه‌زنی (70% ) و وزن خشک ریشه چه (340 میلی‌گرم) را داشتند. در آزمایش دوم، خراش‌دهی بذر با اسید سولفوریک غلیظ(H2SO4 ) با خراش‌دهی توسط اسید کلریدریک غلیظ(HCl) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در تیمار خراش‌دهی با اسید کلریدریک (به مدت 10 یا 15 دقیقه) افزایش یافت. به نظر می‌رسد تاخیر در جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) به میزان زیادی با سفتی پوسته بذر و رکود فیزیکی در ارتباط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Germination of Guava (Psidium guajava) Seeds by Acid Scarification

نویسندگان [English]

  • M. Abbasi
  • M. Heidari
  • M. Rahimi
چکیده [English]

As seed germination of Guava (Psidium guajava) is poor and time-consuming, the effects of seed extraction technique and scarification methods on the seed germination and seedling growth of Guava cv. Allahabad safeda, were investigated. First experiment was conducted on extraction of Guava seeds using sulfuric acid (H2SO4) : seed ratios including: 1:5, 2:5 and 3:5) or manual extraction (control) methods to investigate the effect of these methods on seed germination. The best extraction method was soaking in H2SO4 (H2SO4): seed ratio 1:5); these seeds exhibited the highest germination (70%) and root dry weight (340 mg). In second experiment, seed scarification using sulfuric acid (H2SO4 ) was compared with scarification using hydrochloric acid (HCl). Results showed that seed germination and root growth of seedlings were increased by scarification using HCl for 10 or 15 minutes. It seems that delaying seed germination of guava (Psidium guajava) is mainly related to seed coat hardiness and physical dormancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid
  • Seed germination
  • Scarification
  • Guava (Psidium guajava)