اثر تیمارهای داشت و پس از برداشت اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر برخی فاکتورهای کیفی میوه سیب رقم ’گرانی اسمیت‘

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اثر اسیدسالیسیلیک و پوتریسین هر کدام در چهار غلظت صفر، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بر روی 16 درخت 18 ساله سیب رقم ’گرانی اسمیت‘ (در مجموع 48 درخت) مطالعه شد. اعمال تیمارها در سه نوبت به ترتیب، بلافاصله بعد از تمام گل، 45 روز بعد از تمام گل و نیز 116 روز بعد از تمام گل (2 هفته قبل از برداشت) مه‌افشانی شدند. بعد از برداشت از هر تکرار سه الی چهار میوه انتخاب، و در تیمارهای ذکر شده به مدت 30 دقیقه غوطه ور، بسته‌بندی و به سردخانه با دمای 5/0±1 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ٩٠- 85 درصد منتقل شدند. نمونه‌ها با فاصله 4۵ روز در 5 مرحله از سردخانه‌‌ خارج و میزان کاهش وزن، سفتی بافت، میزان مواد جامد قابل حل، اسیدیته، pH و شاخص طعم اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با گذشت زمان درصد کاهش وزن نمونه‌های تیمار شده کمتر از نمونه های شاهد بودند با این حال سفتی و درصد اسیدهای آلی نمونه های تیمار شده بیشتر از شاهد بودند. سطوح 1 و2 میلی مولار اسیدسالیسیلیک و پوتریسین 1 میلی مولارسفتی بیش‌تر و درصد کاهش وزن کمتری نسبت به شاهد نشان دادند (05/0>p). مقادیر اسیدهای آلی نیز در نمونه های تیمار شده با اسیدسالیسیک 2 میلی مولار به طور معنی داری بیش‌تر از نمونه های شاهد بودند ولی پوتریسین تأثیر معنی داری بر درصد اسیدهای آلی نداشت. مواد جامد قابل حل نمونه های تیمار شده با اسید سالیسیسلیک و پوتریسین با غلظت 1 و 2 میلی مولار در ابتدای آزمایش به طور معنی داری (05/0>p) کمتر از نمونه های شاهد بودند، در حالی‌که در مراحل پایانی مقادیر مواد جامد قابل حل بیش‌تر از شاهد بودند. فاکتورهای pH و شاخص طعم تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pre and Postharvest Treatment of Salicylic Acid and Putrescine on Some Fruit Quality of Granny Smith Apple

نویسندگان [English]

  • M. Babalar
  • A. Asgarpour
  • Mohhamadali Asgari
University of Tehran
چکیده [English]

In present research the effects of four levels (0, 0.5, 1, 2 mM) of each of salicylic acid and putrescine treatments on the quality improvement of Granny Smith apple fruit were studied. Factorial experiment in randomized complete block with three replications on 16 trees, eighteen years in researcher station of agriculture university of Tehran was designed. For this purpose the trees were sprayed with the treatments solutions in three stages including; immediately after full bloom, 45 days after full bloom, and 116 days after full bloom (two weeks before harvesting). After harvesting, three or four fruits were assigned for each sample and immersion into the treatment solutions for 30 min, packed, and moved to 1±0.5º C temperate and 85-90% relative humidity storage. Samples each 45 days in 5 stages exited from storage and evaluated for fruit weight loss, firmness, total soluble solids (TSS), treatable acidity (TA), (TSS/TA) and pH. The results showed, in to storage time fruit weight loss in treated fruits significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spray solution
  • salicylic acid
  • Putrescence
  • Granny smith apple
1-اصغری م.، بابالار م.، طلایی ع.، و خسروشاهی ا. 1385. تأثیر استفاده از اسیدسالیسیلیک بر فعالیت آنتی اکسیدانی، تولید اتیلن و فرآیند پیری، آلودگی های قارچی و برخی صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا. رساله دکتری. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران. 171 صفحه.
2-اصغری مرجانلو ا.، مستوفی ی.، و زمانی ذ. 1386. مقایسه اثر نورUV-C و برخی از اسانس‌های گیاهی بر کیفیت پس از برداشت و کنترل پوسیدگی خاکستری توت فرنگی رقم سلوا. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علوم باغبانی و گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
3-زکائی خسروشاهی م.ر. و اثنی عشری م. 1378. اثر کاربرد پوترسین بر عمر پس از برداشت میوه های توت فرنگی، زرد آلو، هلو و گیلاس. نشریه علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی سال12، 219:45-228
4-مظاهری تیرانی م.، منوچهری کلانتری خ. و حسیبی ن. 1387. مطالعه اثر متقابل اتیلن و سالیسیلیک اسید بر القاء تنش اکسیداتیو و مکانیسم های مقاومت به آن در گیاهان کلزا. زیست شناسی ایران جلد21،3: 421-432.
5-Harker F.R., Gunson F.A., and Jaeger S.R. 2003. The case for fruit quality: an interpretive review of consumer attitudes, and preferences for apples: Review article. Postharvest Biology and Technology, 28:333-347.
6-Kazemi M., Aran M., and Zamani S. 2011. Effect of Salicylic acid Treatment on quality characteristics of apple fruit during storage. Plant physiology, 6(2):113-119.
7-Khan A.S., Singh Z., Abbasi N.A., and Swinny E.E. 2008. Pre or post-harvest application of putrescine and low temperature storage affect fruit ripening and quality of Angelino plum. Science of food and Agriculture, 88:1686-1695.
8-Martinez-Romero D., Valero D., Serrano M., and Riquelme F. 1999. Effects of postharvest putrescine and calcium treatments on reducing mechanical damage and polyamines and ABA levels during lemon storage. Science of food and Agriculture, 79:1589–1595.
9-Martinez-Romero D., Valero D., Serrano M., Burlo F., Carbonell A., Burgos L., and Riquelme F. 2000. Exogenous polyamines and gibberellic acid effects on peach (Prunus persica L.) storability improvement. Food Science and Technology, 65:288–294.
10-Pistocchi R., Bagni N., and Creus J.A. 1987. Polyamine uptake in carrot cell cultures. Plant Physiology, 84:374 -380
11-Popova L., Pancheva T., and Uzunova A. 1997. Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological role. Plant Physiology. 23:85-93.
12-Ramin A.A., Honardan F., Alam Rajavi M., and Pour Shafiei Z. 2009 .Effects of exogenous polyamine, salicylic acid and ascorbic acid on postharvest longevity and quality of cucumber fruits. Abstracts Book, 6th International Postharvest symposium, 8-12 April, Antalya, Turkey.256 pages.
14- Raskin I. 1992b. Salicylates, a New Plant Hormone. Journal of Plant Physiology. 99:799-80315
13-Valero D., Martinez-Romero D., and Serrano M. 2002. The role of polyamines in the improvement of the shelf life of fruit. Food Science and Technology, 13: 228-234.
15-Zhang Y., Chen K.S., Zhang S., and Ferguson I. 2003 .The role of salicylic acid in postharvest ripening of kiwifruit postharvest Biology and Technology, 28:67-74.