بررسی اثر نوع بسته‌بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی‌های روغن بذر گل مغربی Oenothera biennis L.))

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع بسته­بندی، دما و زمان انبارداری بر ویژگی­های روغن بذر گل مغربی، آزمایشی به صورت کرت خرد شده در زمان بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 32 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 4 سطح بسته‌بندی (بسته کاغذی، آلومینیومی، پی وی سی و سلوفان)، 2 سطح دما (درجه سانتی‌گراد 4 و دمای محیط) و 4 سطح مدت انبارداری (3، 6، 9 و 12 ماه) بودند. در پایان هر دوره انبارداری، استخراج روغن با دستگاه سوکسله انجام و عدد اسیدی و عدد پراکسید به عنوان شاخص کیفی روغن بررسی شد. بر اساس نتایج آزمایش، اثر ساده دما، نوع بسته بندی و مدت انبارداری بر تمام ویژگی‌های روغن گل مغربی معنی‌دار بود. پیش از انبارداری، درصد روغن 45/16 درصد بود که بعد ازگذشت 3 ماه با افزایش راندمان استخراج به 75/19 درصد و سپس با روند کاهشی شدید به 71/12 درصد در انتهای دوره 9 ماهه رسید و در خاتمه انبارداری، اندکی افزایش مشاهده شد. عدد اسیدی و عدد پراکسید، پیش از انبارداری به ترتیب mg KOH g-1 oil 16/1 و meq O2 kg-1 oil 4/2 گزارش گردید. بعد از گذشت 3 ماه، عدد پراکسید روغن، 14/3 و در خاتمه انبارداری به بالاترین میزان یعنی 82/9 میلی‌اکی‌والان اکسیژن بر کیلوگرم روغن رسید. دمای محیط، از نظر بهبود میزان روغن و دمای 4 درجه سانتی‌گراد، از نظر حفظ کیفیت روغن مناسب بود. بذرهای موجود در بسته‌های کاغذی و سلوفان به ترتیب با 29/17 درصد و 75/16 درصد بیشترین میزان روغن را داشتند. انبارداری بذر در بسته سلوفان با توجه به عدد اسیدی و عدد پراکسید روغن آن (به ترتیب mg KOH g-1 oil 89/0و  meq O2 kg-1 oil 05/5)، جهت حفظ کیفیت روغن مطلوب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Packaging, Storage Temperature and Storage Period on Some Properties of Evening Primrose Seed Oil

نویسندگان [English]

  • M. Azizi
  • H. Ahmadi
  • hossein arouiee
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: Evening primrose (Oenothera biennis L.) is a relatively new oilseed crops with high value which its oil is the most important source of gamma linolenic acid. In this study, seed of Evening primrose was stored in different temperature and packaging materials to improve the content and quality of its oil.
Materials and Methods: In order to study the effect of packaging, storage temperature and storage period on Evening primrose seed oil properties, a split-plot in time experiment was conducted on the basis of completely randomized design at 32 treatments and three replications. Treatments included four levels of storage period (3, 6, 9 and 12 months) as main plot, four levels of packaging (Paper with 0.15 mm, Aluminum with 0.12 mm, PolyVinylChloride (PVC) with 0.09 mm and Cellophane with 0.07 mm thickness) and two levels of temperature (4 °C and Ambient temperature (20 °C)) as sub plots. Seed packages of 100 grams stored in plant physiology laboratory of horticulture department of Ferdowsi university of Mashhad from May 2014 to May 2015. After each period of storage seed oil (extracted by soxhelet) acid and peroxide value were examined as oil quality index. The statistical analysis was performed using the JMP software version 8 and data means were compared using LSD test’s in 5% level of probability. Acid and peroxide value were measured according to standards of EEC REG 2568/91 and AOCS cd 8-53, respectively.
Results and Discussion: Based on the results, the simple effect of temperature, packaging material and storage time was significant on all the properties of evening primrose oil. Before storage, seed oil content was 16.45% (w/w) but after three months of storage the oil content increased to 19.75% w/w. From third month of storage until 9th a sharp decline was observed, and the oil content was 12.71 % w/w at the end of 9th months. Finally the seed oil content slightly increased until 12thmonth. Before storage, acid and peroxide value were reported 1.16 (mg KOH/g oil) and 2.4 (meq O2/Kg oil), respectively. During storage, acid value showed descending trend so that at the end of 6 and 12 months storage obtained 1.08 and 0.96 mg KOH/g oil, respectively. Oil peroxide value after third months reached to 3.14 (meq O2/Kg oil) and its maximum (9.82 meq O2/Kg oil) was detected at the end of storage period. Ambient temperature in terms of oil content and 4 °C in terms of oil quality were optimum condition for Oenothera seed storage. Seeds samples which packed in paper and cellophane material showed the most oil content (17.29% and 16.75%, respectively). Cellophane packaging in terms of acid (0.89 mgKOH/g oil) and peroxide value (5.05 meq O2/Kg oil) was diagnosed the best packaging material to preserve the quality of the oil during storage. Interaction between storage temperature and storage period on oil percentage was significant at 1%. The highest oil percentage (59/22%) was detected after three months of storage at ambient temperature. Interaction between packaging and storage temperature on acid value of evening primrose seed oil was significant at 1% as aluminum packaging at ambient temperature and paper packaging in both temperatures had the highest acid value (1.15 and 1.11mg KOH/g oil, respectively). The lowest acid value (0.82 mg KOH/g oil) was detected in cellophane packaged seeds at 4°C temperature. Interaction between packaging material and storage period on acid value of evening primrose seed oil was significant at 1%. The highest acid value (1.24 mg KOH/g oil) obtained after six months in paper packaged seeds and seeds samples which packed in cellophane material had the lowest acid value (0.72 mg KOH/g oil) after nine months of storage. Interaction between storage temperature and storage period on acid value of evening primrose oil was significant at 1%. The highest acid value (1.11mgKOH/g oil) was detected after 12 months of storage at ambient temperature. At the end of 12th months at 4 °C temperature, the lowest acid value (0.81mg KOH/g oil) was reported. Interaction between packaging material, storage temperature and storage period on acid value of evening primrose seed oil was significant at 1% as paper packaged seeds after six months of storage at 4°C temperature and cellophane packaged seeds after 12 months of storage at ambient temperature showed the highest acid value (1.34 mg KOH/g oil). The end of 9th months in cellophane packaged seeds at both temperature, the lowest acid value (0.72 mg KOH/g oil) obtained. Interaction between packaging material and storage period on peroxide value of evening primrose oil was significant at 1% as paper packaged seeds after 12 months of storage had the highest peroxide value (11meq O2/Kg oil). Seeds samples which packed in PVC and cellophane material after three months showed the lowest peroxide value (2.15 and 1.85 meq O2/Kg oil, respectively). Interaction between storage temperature and storage period on peroxide value of evening primrose oil was significant at 1%. The highest peroxide value (10.01meq O2/Kg oil) was detected after 12 months of storage at ambient temperature. After three months of storage at 4°C temperature the lowest peroxide value (2.65 meq O2/Kg oil) obtained. Interaction between packaging material, storage temperature and storage period on peroxide value of evening primrose seed oil was significant at 1% as paper packaged seeds after 12 months of storage at 4°C temperature had the highest peroxide value (12 meq O2/Kg oil). The lowest peroxide value (1.60 meq O2/Kg oil) was detected in cellophane packaged seeds after three months of storage at 4 °C temperature.
Conclusion: Overall, evening primrose seed storage in paper and cellophane packaging during three months at ambient temperature to improve the content of oil was desirable. Seed storage in paper packaging at ambient temperature after12 months, reduced oil quality. Seeds samples which packed in PVC and cellophane material at 4°C temperature preserved the quality of evening primrose oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid value
  • Oil
  • Packaging
  • Peroxide value
  • Storage
1- Abdelmonem M.A., and Khogali E.N.A.I. 2012. Effect of storage packaging on sunflower oil oxidative stability. American Journal of Food Technology 7(11): 700-707.
2- Abramovic H., and Abram V. 2005. Physico-chemical properties, composition and oxidative stability of Camelina sativa Oil. Food Technology Biotechnology 43(1): 63-70.
3- Albo A.P. 2001. Effect of sesame seed flour on millet biscuit characteristics. Plant Foods for Human Nutrition 56(2): 195-202.
4- Anthony K., Meadley J., and Röbbelen G. 1993. New crops for temperate regions. Springer Edition, Chapman and Hall.
5- AOCS. 1990. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists Society. 4th Ed. Method Cd 8-53.
6- Berchmans H.J., and Hirata S. 2008. Biodiesel production from crude Jatropha curcas L. Seed oil with high content of free fatty acids. Bioresource Technology 99(6): 1716-1721.
7- Christie W.W. 1999. The analysis of evening primrose oil. Industrial Crop and Products 10(2): 73-83.
8- Court W.A., Hendel J.G., and Pocs R. 1993. Determination of the fatty acids and oil content evening primrose (Oenothera biennis L.). Food Research International 26(3): 181-186.
9- Czaplicki S., Ogrodowska D., Derewiaka D., Tanska M., and Zadernowsk R. 2011. Bioactive compounds in unsaponifiable fraction of oils from unconventional sources. European Journal of Lipid Science and Technology 113(12): 1456-1464.
10- Dabbou S., Gharbi I., Brahmi F., Nakbi A., and Hammami M. 2011. Impact of packaging material and storage time on olive oil quality. African Journal of Biotechnology 10(74): 16937-16947.
11- Deng Y.C., Hua H.M., Li J., and Lapinkase P. 2001. Studies on the cultivation and uses of evening Primrose (Oenothera spp.) in China. Economic Botany 55(1): 83-92.
 12- Doijode S.D. 2001. Seed storage of horticulture crops. Food Products Press.
 13- Ellis R.H., and Hong T.D. 2007. Seed longevity-moisture content relationship in hermetic and open storage. Seed Science and Technology 35(2): 423-431.
 14- Ellis R.H., Hong T.D., and Roberts E.H. 1988. A low moisture content limit to logaritmic between seed moisture content and longevity. Annals of Botany 61: 405-408.
15-European Communities. 1991. Commission Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive- residue oil and on the relevant methods of analysis. Official Journal of the European Communities.
16- Ghasemnezhad A. 2007. Investigations on the effects of harvest methods and storage conditions on yield, quality and germination of evening primrose (Oenothera biennis L.) seeds. Ph.D thesis Justus Liebig University Giessen.
17- Ghasemnezhad A., Cergel S., and Honermeier B. 2007. The impact of storage time and temperature on the quality of the oil of evening primrose (Oenothera biennis L.). Journal of Medicinal and Spice Plants 12(4): 175-180.
18- Ghasemnezhad A. and Honermeier B. 2006. Influence of storage conditions on quality and viability of high and low oleic sunflower seeds. International Journal of Plant Production 3(4): 39-48.
19- Gomenz-Alenson S., Mancebo-Campos V., Salvador M., and Fregatane G. 2004. Oxidation kinetics in olive oil triacylglycerols under accelerated shelf life testing. European Journal of Lipid Science Technology 106: 369-375.
20- Hill G.M., and Hanna W.W. 1990. Nutritive characteristics of pearl millet grain in beff cattle diet. Journal of Animal Science 68(7): 2061-2066.
21- Horrobin D.F. 1982. Clinic Uses of Essential Fatty Acids. Eden Press, Montreal and London.
22- Jayanthi M., Jerlin R., and Begum A.J. 2013. Seed quality changes during storage of oil seeds. International Journal Scientific Research 2(10): 1-2.
23- Kandil A.A., Shariefa E., and Sheteiwy M.S. 2013. Effect of seed storage periods, conditions and materials on seed quality of some soybean cultivars. International Journal of Agriculture Sciences 5(1): 339-346.
24- Kartika I.A. 2010. Moisture sorption behavior of Jatropha seeds at 20°C as a source of Vegetable oil for biodiesel production. Journal Teknology Industri Pertanian 19(3): 123-129.
25- Kindle H. 1987. ß- Oxidation of Fatty Acids by specific Organelles. In: Stumpf PK and Conn EE (Editors): The Biochemistry of Plants. 9, Lipids: Structure and Function, chapter 2. San Diego California: Harcourt Brace Jovanovich Publishing Company.
26- Krishnan P., Nagarajan S., Dadlani M., and Moharir A.V. 2003. Characterization of Wheat (Triticum aestivum) and soybean (Glycine max) seeds under accelerated ageing conditions by proton nuclear magnetic spectroscopy. Seed Science and Technology 31(3): 541-550.
27- Linder R.C. 2000. Adaptive Evolution of Seed Oils in Plants: Accounting for the Bio Distribution of Saturated and Unsaturated Fatty Acids in Seed Oils. The American Naturalist 156(4): 442-459.
28- Martini S., and Anon M.S. 2005. Storage of sunflower seed: variation on the wax content of the oil. European Journal of Lipid Science and Technology 107(2): 74-79.
29- Morello J.R., Moltiva M.J., Tavor M.J., and Romero M.P. 2004. Changes in commerical virgin olive oil (cv. Arbequina) during storage, with special emphasis on phenolic fraction Food Chemistry 85(3): 357-364.
30- Muhammad A. 2008. Effect of planting dates and storage on yield and quality of indigenous land races and improved varieties of soybean, Ph.D.Thesis, NWFP Agricultural University Peshawar, Pakistan.
31- Osawa C.C., Gonçalves L.A.G., and Ragazzi S. 2007. Correlation between free fatty acids of vegetable oils evaluated by rapid tests and by the official method. Journal of Food Composition and Analysis 20(6): 523-528.
32- Sisman C.B., and Delibas L. 2004. Storing sunflower seeds and quality losses during storage. Journal of Central Europe Agriculture 5(4): 239-250.
CAPTCHA Image