[1]
خرازیس.م., نعمتیس.ح., تهرانی‌فرع., شریفیا. و باقریع. 2012. بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.). علوم باغبانی. 25, 4 (مارس 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11783.