[1]
میرابیا., نعمتیس., داوری نژادغ. و آروییح. 1. اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum). علوم باغبانی. 26, 3 (1). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15206.