[1]
صفاریزدیآ., لاهوتیم. و گنجعلیع. 1. تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.). علوم باغبانی. 26, 3 (1). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15211.