[1]
رجبیم., روستاح., کریمیح. و حکم آبادیح. 1. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم. علوم باغبانی. 26, 3 (1). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15212.