[1]
خرازیس.م., نعمتیس.ح., تهرانی‌فرع., باقریع. و شریفیا. 2012. بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr. علوم باغبانی. 26, 4 (دسامبر 2012), 364-369. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18149.