[1]
گردكانهم., مظفریع.ا. و حاجی امیریا. 2013. اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.). علوم باغبانی. 26, 4 (ژانویه 2013), 417-444. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18254.