[1]
مشایخی ک., صادقی ح., اکبرپور و., آتشی ص., موسوی‌زاده س.ج., آبشایی م. و نظری ز. 2013. تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 10-17. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20780.