[1]
رستمی ح.ا., طباطبایی س.ج., زارع نهندی ف. و حاجی‌لو ج. 2013. اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 18-26. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20781.