[1]
ستایش‌مهر ز. و گنجعلی ع. 2013. بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.). علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 27-35. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20782.