[1]
فتحی ح., کربلایی خیاوی ح., جهانی جلودار ی. و بوذری ن. 2013. بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 44-51. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20785.