[1]
عراقی ح., تهرانی‌فر ع., عابدی ب., داوری نژاد غ. و شور م. 2013. بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 52-58. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20790.