[1]
خلج م.ع. و ادریسی ب. 2013. اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. ’Double’). علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 59-66. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20791.