[1]
عطار ش., داوری‌نژاد غ. و نعمتی س.ح. 2013. شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها. علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 82-94. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20794.