[1]
محمدیز. و مرتضویس.ن.ا. 2014. تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus). علوم باغبانی. 28, 4 (نوامبر 2014), 505-516. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21001.