[1]
شکوهیانع.ا., داوری نژادغ., تهرانی فرع., ایمانیع. و رسولزادهع. 2015. انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی. علوم باغبانی. 29, 3 (جولای 2015), 323-331. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21422.