[1]
سلیمی ف., شکاری ف. و حمزه ئی ج. 2015. کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری. علوم باغبانی. 29, 1 (فوریه 2015), 87-94. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.22877.