[1]
حاجی امیریا., صفریه., گردكانهم. و نجفیم. 2013. بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب. علوم باغبانی. 27, 2 (آگوست 2013), 166-177. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24816.