[1]
یوسفیم., طباطباییس.ج., حاجیلوج. و مهنان. 2013. تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا. علوم باغبانی. 27, 2 (آگوست 2013), 178-184. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24818.