[1]
داوری نژادغ., عزیزیم. و آخرتیم. 2010. اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته. علوم باغبانی. 23, 2 (آوریل 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2562.