[1]
غنیع., عزیزیم. و تهرانی فرع. 2010. ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،. علوم باغبانی. 23, 2 (آوریل 2010). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2565.