[1]
روحیو., نیکبختع. و هوشمندس. 2015. اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. علوم باغبانی. 29, 2 (می 2015), 158-167. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26271.