[1]
مولائیس., سلیمانیع. و زین العابدینیم. 2015. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان. علوم باغبانی. 30, 1 (دسامبر 2015), 35-48. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.26784.