[1]
داوری نژادغ., شکوهیانع.ا. و تهرانی فرع. 2015. اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام. علوم باغبانی. 29, 2 (می 2015), 176-184. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.27561.