[1]
بنی اسدی ف. و صفاری و. 2015. تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus). علوم باغبانی. 29, 4 (اکتبر 2015), 556-563. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v29i4.29258.