[1]
احمدی ز., میردهقان س.ح., حکم آبادی ح. و شمشیری م.ح. 2014. استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 367-374. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30531.