[1]
میرابی ا., نعمتی س.ح., مهربخش م.م. و ابراهیمی ح. 2014. بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 375-382. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30574.