[1]
منصور بهمنی س., صفاری و. و مقصودی مود ع.ا. 2014. اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 400-410. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30582.