[1]
نعمتی دربندیه., عزیزیم., محمدیس. و کریم‌پورس. 2014. بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.). علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 411-417. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30588.