[1]
برزنونی ع., آق‌خانی م., مسکوکی ع. و عباسپورفرد م.ح. 2014. اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 418-423. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30589.