[1]
روحی و. و رفیعی ز. 2014. تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام. علوم باغبانی. 27, 4 (ژانویه 2014), 424-432. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30655.